ไดแคลเซียม-18

แคลเซียมฟอสเฟส ให้คุณค่าทางอาหาร เพื่อเสริมสร้างส่วนประกอบของกระดูกในร่างกายสัตว์ให้เจริญเติบโตแข็งแรง สมบูรณ์

สรรพคุณ
เสริมแร่ธาตุ แคลเซียม และฟอสฟอรัสในอาหารสัตว์

ส่งเสริมเกษตร (songsermkased)
  • 772/5-6 ถ.แจ้งสนิท(บ้านไผ่-บรบือ) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
  • 043-306244 , แฟกซ์ 043-306245