ไดแคลเซียม-18

แคลเซียมฟอสเฟส ให้คุณค่าทางอาหาร เพื่อเสริมสร้างส่วนประกอบของกระดูกในร่างกายสัตว์ให้เจริญเติบโตแข็งแรง สมบูรณ์

สรรพคุณ
เสริมแร่ธาตุ แคลเซียม และฟอสฟอรัสในอาหารสัตว์