กากถั่วเหลือง (TVO)

เป็นผลิตผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำมันพืช โดยปริมาณโปรตีนของกากถั่วเหลืองจะขึ้นอยู่กับวิธีการสกัด น้ำมัน และขนาดของเมล็ด

สรรพคุณ
เป็นแหล่งอาหารโปรตีน มีสารโปรตีนเกินร้อยละ 45 ใช้เลี้ยงสัตว์ได้ทุกชนิด

โภชนาการ