กากปาล์มเนื้อในโซเวนท์

ได้จากการสกัดน้ำมันปาล์ม โดยใช้ความร้อนและสารโซเวนท์

สรรพคุณ
ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่จัดอยู่ในกลุ่มโปรตีน

โภชนาการ