เกลือธรรมดา

 เกลือคุณภาพบริสุทธิ์ คุณภาพแบบชื้น (Moisture Content) 2.5% มีธาตุไอโอดีนได้ที่มาตรฐาน

สรรพคุณ
ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์

ส่งเสริมเกษตร (songsermkased)
  • 772/5-6 ถ.แจ้งสนิท(บ้านไผ่-บรบือ) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
  • 043-306244 , แฟกซ์ 043-306245