กากปาล์มเนื้อในโซเวนท์

ได้จากการสกัดน้ำมันปาล์ม โดยใช้ความร้อนและสารโซเวนท์

สรรพคุณ
ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่จัดอยู่ในกลุ่มโปรตีน

โภชนาการ
ส่งเสริมเกษตร (songsermkased)
  • 772/5-6 ถ.แจ้งสนิท(บ้านไผ่-บรบือ) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
  • 043-306244 , แฟกซ์ 043-306245