ที่อยู่บริษัท

ส่งเสริมเกษตร

772/5-6 ถ.แจ้งสนิท(บ้านไผ่-บรบือ) อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

อีเมล์:&nbps;sskgroup.kk@gmail.com

โทร.:&nbps;043-306244 แฟกซ์ 043-306245

ส่งเสริมเกษตร จำหน่ายวัตถุดิบ อาหารสัตว์ กากถั่ว รำอ่อน ฯลฯ บริการส่งถึงเกษตรกร

ส่งเสริมเกษตร (songsermkased)
  • 772/5-6 ถ.แจ้งสนิท(บ้านไผ่-บรบือ) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
  • 043-306244 , แฟกซ์ 043-306245