ส่งเสริมเกษตร

“มิตรแท้เกษตรกร”

“ส่งเสริมเกษตร” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน พศ 2515 โดย คุณปิติ และคุณนันทนา ติยาเดชาชัย  กิจการในระยะแรก เริ่มจากการรับซื้อของป่าทุกชนิด  ต่อมาในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2519 ได้จัดตั้งโรงงานอัดมันเม็ด และมีการรับซื้อหัวมันตาก มันเส้น  อัดมันเม็ด  รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ ปลูกมันสำปะหลังที่มีคุณภาพ และได้มีการขยายธุรกิจ โดยมุ่งดำเนินธุรกิจทางด้านจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์ มีการเพิ่มชนิดของสินค้าในการจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผสมอาหาร เพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์ อีกหลายประเภท อาทิเช่น กากถั่วเหลือง ปลาป่น รำอ่อน ปลายข้าว ข้าวโพดบด  ฯลฯ   ทำให้ส่งเสริมเกษตรเริ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในปี พ.ศ. 2546 คุณชัชวาลย์  ติยาเดชาชัย  ได้รับมอบหมายจากคุณ ปิติ ให้เข้ามาดำเนินงาน เพื่อสานต่อ ส่งเสริมเกษตร และได้มีการปรับปรุง พัฒนา  กิจการในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคคลากร ด้านคุณ ภาพของผลิตภัณฑ์โดยจัดให้มีห้อง LAB  ที่มีเครื่องตรวจสอบและวิธีการที่ทันสมัยในการตรวจรับวัตถุดิบและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา และด้านกระบวนการผลิตมีการจัด หาเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาปรับปรุงผลผลิตเพื่อรองรับต่อปริมาณความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้เรายังมีการจัดระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า  ส่งเสริมเกษตรมุ่งเน้นการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจโดยหลักธรรมาภิบาล

ในด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนนั้น ส่งเสริมเกษตร เน้นการทำธุรกิจในด้านการเกษตรโดยยึดหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และได้คำนึงถึงการทำธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนโดยให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งองค์กรและชุมชน โดยส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรแบบพอเพียงและการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ดังสโลแกนขอส่งเสริมที่ว่า “ส่งเสริมเกษตร มิตรแท้เกษตรกร”   

วิสัยทัศน์ (Vision)

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรที่มีคุณภาพ  ตรงตามความต้องการของลูกค้า

พันธกิจ (Mission)

“เรา” มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

ส่งเสริมเกษตร (songsermkased)
  • 772/5-6 ถ.แจ้งสนิท(บ้านไผ่-บรบือ) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
  • 043-306244 , แฟกซ์ 043-306245