กระถินป่น

เป็นวัตถุดิบที่เกษตรกรนิยมใช้ผสมในอาหารสัตว์ โดยเฉพาะในสัตว์ปีกได้มีการใช้มาเป็นเวลานานสรรพคุณ
เป็นแหล่งอาหารโปรตีน และวิตามินโภชนาการ