Slide background

เกษตรทฤษฎีใหม่

ขั้นตอนของเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑
     เป็นขั้นตอนของการผลิตทางการเกษตรโดยตรง เพื่อให้เกษตรกรมีอาหารอย่างเพียงพอ สำหรับการบริโภค ภายในครอบครัว มีการจัดทำแหล่งน้ำสำหรับการปลูกพืช และแบ่งหรือจัดสรรพื้นที่ออกเป็นสัดส่วน เพื่อใช้ในการปลูกพืช และดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน ตามอัตราส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ 
 

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๒
     คือ การรวมพลังกันในรูปแบบของกลุ่มหรือสหกรณ์ ในด้านการผลิต การตลาดทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๓
     เป็นขั้นที่นำไปสู่ธุรกิจชุมชน โดยติดต่อประสานงาน จัดหาทุนหรือแหล่งเงิน เพื่อนำเงินทุนมาใช้กับกิจกรรมต่างๆ ของเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง

``เกษตรกรรมหรือความเป็นอยู่ของเกษตรนั้นขอให้ปฏิบัติ ไม่ใช่ถือตำราเป็นสำคัญอย่างเดียว``

พระราชดำรัส - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

``ไม่จำเป็นต้องส่งเสริมผลผลิตให้ได้ปริมาณสูงสุดแต่เพียงอย่างเดียว เพราะเป็นการสิ้นเปลืองค่าโสหุ้ยและทำลายคุณภาพดิน แต่ควรศึกษาสภาวะตลาดการเกษตร ตลอดจนการควบคุมราคาผลิตผล ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน``

พระราชดำรัส - ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว